اتصالات جوشی

SLIP-ON فلنج های فولادی

SLIP-ON فلنج های فولادی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند .... ادامه مطالب

WELDING NECK فلنج های فولادی

WELDING NECK فلنج های فولادی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند .... ادامه مطالب

SOCKET WELDING فلنج های فولادی

SOCKET WELDING فلنج های فولادی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند .... ادامه مطالب

THREAD فلنج های فولادی

THREAD فلنج های فولادی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند .... ادامه مطالب

LAP JOINT فلنج های فولادی

LAP JOINT فلنج های فولادی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند .... ادامه مطالب

BLIND فلنج های فولادی

BLIND فلنج های فولادی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند .... ادامه مطالب

فلنج های فولادی (Steel Flanges)

فلنج های فولادی : Steel Flanges                                                                      

DN: 50-3000 PN: 10-63

Class:150-900 mm | PN: 6-100 bar                         

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند.

  • Slip-on
  • Welding Neck
  • Socket Welding
  • Thread
  • Lap Joint
  • Blind

سایر استانداردهای قابل ساخت: ANSI, AWWA, ISO, DIN